toenadering
Toenadering biedt een vervolg op Over grenzen / Oor grense. Een vergelijkende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poëzie / 'n Vergelykende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poësie (2009). In deze tweetalige essaybundel wordt aan de hand van speci eke casussen de dialoog tussen de literaire systemen van het Afrikaans in Zuid-Afrika en van het Nederlands in Nederland en Vlaanderen bestudeerd. Het boek presenteert bijdragen waarin twintigsteeeuwse en vroegeenentwintigste-eeuwse Afrikaans- en Nederlandstalige literaire teksten (proza, poëzie en theater) vanuit een comparatief perspectief worden geanalyseerd. Telkens gaat het over romans, verhalen, gedichten en dramateksten die op een of andere manier functioneren in de literaire systemen van het Afrikaans en het Nederlands. Vertalingen, bewerkingen, kritische beschouwingen, intertekstuele relaties en invloeden komen aan bod. Dit zijn voorbeelden van de wijze waarop teksten in anderstalige literaire systemen kunnen functioneren. De veelzijdige dialoog tussen het Afrikaans en het Nederlands is nog weinig onderzocht, hoewel beide talen als zustertalen worden beschouwd en er opmerkelijk veel grensverkeer bestaat tussen de respectieve literaturen. Voor de samenstelling van het boek heeft de redactie, onder de leiding van YVES T'SJOEN (Universiteit Gent) en RONEL FOSTER (Universiteit van Stellenbosch), een beroep gedaan op een adviesraad bestaande uit SULETTE BRUWER (HZ University of Applied Sciences, Vlissingen), EEP FRANCKEN (Universiteit Leiden), ENA JANSEN (VU Amsterdam en Universiteit van Amsterdam) en HEILNA DU PLOOY (Noordwes- Universiteit, Potchefstroom). Toenadering is, zoals Over grenzen / Oor grense, het resultaat van een institutionele samenwerking tussen de universiteiten van Gent (Vakgroep Letterkunde, Afdeling Nederlands) en Stellenbosch (Departement Afrikaans en Nederlands).