armoede en sociale uitsluiting
danielle dierckx, jill coene, an van haarlem, peter raeymaeckers
Armoedebestrijding is in de eerste plaats een kwestie van solidariteit en herverdeling via een breed geori?nteerde welvaartsstaat. Dit Jaarboek gaat na wat dit betekent in een individualistischere maatschappij. Het beantwoordt vragen als: Bestaat er nog een draagvlak voor herverdeling? Waarom zou men solidair zijn met anderen? Hoe staan burgers tegenover de welvaartsstaat? Hoe evolueerde de Belgische welvaartsstaat de voorbije jaren? Slaagt de sociale zekerheid erin om mensen te beschermen tegen armoede? Kraakt de welvaartsstaat onder migratie? Het Jaarboek toont dat niet iedereen dezelfde kansen heeft om volwaardig deel uit te maken van de welvaartsstaat. Sociale risico?s en onderwijskansen zijn ongelijk verdeeld. Het Jaarboek stelt alternatieven voor om meer herverdeling in te bouwen. Vormt een huursubsidie een nuttig instrument in de strijd tegen armoede? Ook de optie van een gelijk basisinkomen voor iedere burger wordt afgetoetst.

Voor de 22ste keer informeert dit Jaarboek de lezer over de recentste cijfers en het beleid tegen armoede en sociale uitsluiting. Traditioneel presenteert dit boek de stand van zaken over inkomensarmoede. We leggen de dynamiek achter inkomensarmoede bloot en vergelijken de multidimensionele armoede in Europa. Verder bekijkt dit Jaarboek onder andere de relatie tussen handicap en armoede, de verwikkelingen op de arbeidsmarkt, de specifieke hulpvragen en oplossingsstrategie?n van personen van buitenlandse herkomst en de ambivalente evolutie van armoedebestrijding in Europa.

Traditioneel sluit het Jaarboek af met een uitgebreid overzicht van de recentste statistieken inzake armoede en sociale uitsluiting.

OVER DE AUTEURS

DANIELLE DIERCKX is sociologe, professor aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, onderzoeksleider armoede en sociale uitsluiting bij Centrum OASeS en promotor-co?rdinator van het Vlaams Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Armoede (VLAS).

JILL COENE is maatschappelijk assistente, sociologe en onderzoekster bij Centrum OASeS en het VLAS.

AN VAN HAARLEM is politicologe en onderzoekster bij Centrum OASeS en het VLAS.

PETER RAEYMAECKERS is postdoctoraal onderzoeker bij OASeS en lector sociaal werk bij de Hogeschool Universiteit Brussel. Hij verdedigde recent een proefschrift over netwerken tussen hulpverleningsorganisaties.